+359 (52) 60 76 09, +359 (52) 61 10 61, +359 (56) 82 63 55

Проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid 19"

01.09.2020

Проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid 19"

 

 

Бенефициент: ДИ ЕС ТУРС ООД

ЕИК: 201007003

Адрес: Варна 9000, ул. „Иван Вазов“ № 41 – 43

Договор № BG16RFOP002-2.073-10944-C01

 

Във връзка с изпълнението на сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Ди Ес Турс ООД участва в проект за финансова подкрепа на обща стойност 10 000 лв. От тях 8 500 лв. са финансова подкрепа от Европейския съюз, а 1 500 лв. са национално съфинансиране. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е сключен на 01.09.2020 г., като изпълнението на проекта приключва на 01.12.2020 г.

 

Цели:

Цел на проекта е  осигуряването безвъзмездна подкрепа в размер между 3 хил. и 10 хил. лв. за микро и малки предприятия в България, които са претърпели спад с минимум 20% в своя оборот за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г. Мярката включва 100 % безвъзмедна подкрепа при минимален размер на помощта - 3 000 лв. и максимален - 10 000 лв.

Изпълнението на проекта е част от мерките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. (ОПИК) - една от националните програми, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз, по която микро-, малки и средни предприятия могат да получат безвъзмездна финансова помощ. Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средните предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

 

 

Резултати:

Безвъзмезната финансова помощ осигурява част от средствата за покриване на оперативните разходи за дейността на туристическа агенция Ди Ес Турс, намаляване икономическите последствия от пандемията COVID-19 и запазване на работни места.