+359 (52) 60 76 09, +359 (52) 61 10 61, +359 (56) 82 63 55

Проект по Процедура BG16RFOP002-2.092

21.12.2020

Проект: BG16RFOP002-2.092-0658 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Наименование на програмата: Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”
Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.
Очакваните резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

 

Индикатори: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта.
Проект: BG16RFOP002-2.092-0658 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на ДИ ЕС ТУРС  ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква ДИ ЕС ТУРС  ООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.


Обща стойност на проекта: 7 759,03 лева, , в това число: 6 595.18 лева европейско и 1 163.85  лева национално финансиране.

  • Бенефициент: ДИ  ЕС ТУРС ООД

  • Административен адрес: гр. Варна, ул. Иван Вазов № 41-43

  • Адрес на изпълнение на проекта: гр. Варна, ул. Иван Вазов № 41-43

  • ЕИК: 201007003

  • Процент на съфинансиране: 0 %

  • Максимален интензитет на безвъзмездната помощ: 100 %

  • Период на изпълнение: 21.12.2020 г. – 21.03.2021 г.