+359 (52) 60 76 09, +359 (52) 61 10 61, +359 (56) 82 63 55

Проект по Процедура BG16RFOP002-2.092

21.12.2020

Процедура BG16RFOP002-2.092 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19


 

Бенефициент: ДИ ЕС ТУРС ООД

ЕИК: 201007003

Адрес: Варна 9000, ул. „Иван Вазов“ № 41 – 43

Договор № BG16RFOP002-2.092-0658-C01
 

 

Във връзка с изпълнението на сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG16RFOP002-2.092-0658-C01 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Ди Ес Турс ООД участва в проект за финансова подкрепа на обща стойност 7759.03 лв. От тях 6595.18 лв са финансова подкрепа от Европейския съюз, а 1163.85 лв. са национално съфинансиране. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е сключен на 21.12.2020 г., като изпълнението на проекта приключва на 21.03.2021 г.

 

Цели:

Цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Изпълнението на проекта е част от мерките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г. (ОПИК) - една от националните програми, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз, по която микро-, малки и средни предприятия могат да получат безвъзмездна финансова помощ. Подкрепата е по приоритетна ос 2 - Предприемачество и капацитет за растеж на МСП.

 

Резултати:

Безвъзмезната финансова помощ осигурява част от средствата за покриване на оперативните разходи за дейността на туристическа агенция Ди Ес Турс като суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на туристическата услуга.