+359 (52) 60 76 09, +359 (52) 61 10 61, +359 (56) 82 63 55

Общи Условия

Общи условия на договор за организирано пътуване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат реда за предоставяне на услуги от ТУРОПЕРАТОРА към КЛИЕНТА и са неразделна част от ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ между страните.

 

1. РЕЗЕРВАЦИЯ

1. Резервация за пътуване

1.1. Резервацията се извършва чрез телефон, факс, e-mail или резервационна форма в интернет директно при ТУРОПЕРАТОРЪТ или чрез Туристически агенти в страната и чужбина.

 

2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

2.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ ще предостави на КЛИЕНТА изключително право на ползване на услуги за периодите и датите в съответствие с настоящия Договор.

2.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ няма да разпределя или резервира никаква част от услугите предоставени на КЛИЕНТА в полза на трети лица, освен ако услугите не са освободени от КЛИЕНТА, в съответствие с условията на настоящия Договор.

2.3. Ако някой от КЛИЕНТИТЕ отмени резервация и/или не заплати дължимите суми съгласно сроковете в настоящия Договор, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да предложи неизползваните услуги на други Клиенти без да дължи неустойка на КЛИЕНТА.

 

3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

3.1. Всички цени в настоящия Договор са в Лева и/или калкулирани по фиксинга на БНБ.

3.2. Плащането от КЛИЕНТА се извършва в Лева по банковата сметка на ТУРОПЕРАТОРА или Туристическия Агент, или в брой в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или Туристическия Агент.

3.2. Резервацията се счита за валидна, само при спазването на следните две условия:

a) ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 24 часа и

б) след заплащане  на Депозит от КЛИЕНТА в размер на 50 % (петдесет процента) от общата цена на ОРГАНИЗИРАНОТО ПЪТУВАНЕ.

КЛИЕНТЪТ внася депозита в момента на подписването на настоящият договор, освен ако не е упоменат друг срок.

3.3. Ако резервацията не бъде потвърдена, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на КЛИЕНТА други възможности. В случай, че КЛИЕНТЪТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановена заплатената сума.

3.4. Окончателното плащане на Резервацията от страна на КЛИЕНТА е минимум 30 (тридесет) дни преди датата на отпътуване.

3.5. Счита се, че резервацията е невалидна в случай, че КЛИЕНТА не заплати пълната стойност на ОРГАНИЗИРАНОТО ПЪТУВАНЕ в сроковете упоменати в Чл.3.4. В този случай ТУРОПЕРАТОРА задържа сумата на КЛИЕНТА като неустойка.

3.6. Договорената обща цена на ОРГАНИЗИРАНОТО ПЪТУВАНЕ може да се променя в следните случаи:

a) При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.

b) При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни, гранични такси и други.

c) При промяна в обменния валутен курс, относим към договора в периода между сключването му и датата на отпътуването.

 

4. РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации във връзка с изпълнението на настоящия договор се правят в писмен вид и се приемат до 14 (четиринадесет) дни след завършване на пътуването.

4.1. Рекламацията, изпратена от КЛИЕНТА е валидна, ако притежава следните задължителни реквизити - резервационен номер, имената на КЛИЕНТА, кратко описание на рекламираната услуга, обстоятелствата, при които КЛИЕНТА не е получил услугата (цялостно или частично).

4.2. За хотелски рекламации, всички оплаквания на КЛИЕНТА трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела по време на престоя на КЛИЕНТА в хотела.

4.3. Рекламация към хотела е валидна само в случай, че към нея е приложен протокол, съставен и подписан от КЛИЕНТА, представител на Хотела и представител на ТУРОПЕРАТОРА или ИЗПЪЛНИТЕЛ  трето лице (посрещнал КЛИЕНТА).

4.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не разглежда или си запазва правото да не разглежда оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на КЛИЕНТА.

4.5. Рекламации, постъпили след посочените в предходните разпоредби срокове са недопустими и не се разглеждат.

4.6. Окончателното решение за признаване или непризнаване на рекламация се взима от ТУРОПЕРАТОРА в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на получаване на рекламацията.

4.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за рекламации, предявени от КЛИЕНТА за всякакъв вид услуги незакупени и неорганизирани от него.

 

5. АНУЛАЦИИ и НЕУСТОЙКИ

5.1. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка е 30 (тридесет) дни преди датата на пътуването.

5.2. Ако направената анулация е от 29 (двадесет и девет) до 20 (двадесет) дни преди датата на отпътуване, КЛИЕНТЪТ дължи на ТУРОПЕРАТОРА неустойка в размер на 30 (тридесет) % от цената на пътуването с включени всички такси.

5.3. Ако направената анулация е от 19 (деветнадесет) до 14 (четиринадесет) дни преди датата на отпътуване, КЛИЕНТЪТ дължи на ТУРОПЕРАТОРА неустойка в размер на 70 (седемдесет) % от цената на пътуването с включени всички такси.

5.4. Ако направената анулация е 13 (тринадесет) и по-малко дни преди датата на отпътуване, КЛИЕНТЪТ дължи на ТУРОПЕРАТОРА неустойка в размер на 100 (сто) % от цената на пътуването с включени всички такси.

5.5. При посочените в т. 5.2 и т. 5.3. случаи, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да задържи дължимата неустойка от подлежащата на възстановяване сума и да върне на КЛИЕНТА само разликата.

5.6. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на КЛИЕНТА на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

5.7. КЛИЕНТЪТ може да прехвърли правата и задълженията си по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми за това ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 7 (седем) дни преди началната дата на пътуването.

КЛИЕНТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора, както и на всички разходи възникнали, и свързани с прехвърлянето.

5.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ посочва за всяко организирано пътуване необходимия минимален брой участници за осъществяване на пътуването в предварително обявената програма. Крайният срок за уведомяване на КЛИЕНТА, че минималния брой участници не е набран, поради което пътуването се отменя е 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на КЛИЕНТА в пълен размер, заплатена от него сума.

 

 

6. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

6.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на КЛИЕНТА всички заплатени в съответствие с условията на този договор  услуги.

6.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ съдейства на КЛИЕНТА за получаване на туристическа виза, но не гарантира издаването на такава. При отказ за получаване на виза ТУРОПЕРАТОРА не възстановява внесената консулска такса и не носи отговорност за не осъществяването на организираното пътуване поради тази причина.

6.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност към КЛИЕНТА за всички щети възникнали в резултат от неизпълнение или лошо изпълнение на предмета на този ДОГОВОР, по вина на ТУРОПЕРАТОРА или наетите от него трети лица-ИЗПЪЛНИТЕЛИ. 

6.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да извършва промени относно превозвачите, при настъпване на причини, които правят невъзможно, или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това КЛИЕНТА в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.  

6.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно КЛИЕНТА.

6.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ТУРИСТИ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

6.7. В случай, че ТУРОПЕРАТОРЪТ не успее да предостави услуги по настаняване в съответствие с настоящия Договор по обективни причини или неспазване на договорни ангажименти от ДОСТАВЧИЦИ на ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ и/или трети лица-ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава за своя сметка да предостави алтернативни или по-добри услуги по настаняване.

Счита се, че условията по този договор са изпълнени, ако алтернативните услуги по настаняване са предоставени в подобен хотел, със същата или по-висока категоризация, и на база същото изхранване.

Ако алтернативните услуги по настаняване са предоставени в хотел с по-ниска категоризация, ТУРОПЕРАТОРЪТ следва да заплати на КЛИЕНТА, разликата между платеното от КЛИЕНТА за услугите по настаняване по този договор и ползваното.

6.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ следва да осигури преди началото на пътуването,  задължителна застраховка на КЛИЕНТА “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната,  съгласно условията на сключеният договор между ТУРОПЕРАТОРЪТ и ЗД “ЕВРОИНС” АД.

По искане на Потребителя да го застрахова за други рискове по време на пътуването

6.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил договор за задължителна застраховка "Отговорност на ТУРОПЕРАТОРА" със Застрахователна Компания “ЕВРОИНС” АД, покриваща отговорности за причинени вреди вследствие неразплащане с контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на КЛИЕНТА преди началото на пътуването сертификат за сключения договор с „ЕВРОИНС“ АД.

6.10. ТУРОПЕРАТОРЪТ  има право да се откаже от договора, без да носи всякаква отговорност, ако КЛИЕНТА не извърши плащания в установените срокове, съгласно настоящият договор. Ако КЛИЕНТЪТ е внесъл депозит, но не е направил плащането на пълната сума, съгласно установените срокове, депозита не се връща.

6.11. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на ТУРОПЕРАТОРА на услугите по настоящия Договор, той се задължава да обезщети КЛИЕНТА за надлежно доказаните  вреди.

6.12. Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на ТУРОПЕРАТОРАТ е в рамките на тези ограничения.

6.13. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на КЛИЕНТА всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/ при отмяна поради непреодолима сила. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

6.14. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред КЛИЕНТА, в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:

• Забавяне на самолетни полети по технически, метеорологични и други причини;

• Анулация или прекъсване на пътуването по лични причини на КЛИЕНТА;

• Загуба или повреда на багажа по време на пътуването;

• Отказ на упълномощените органи да издадат виза на КЛИЕНТА;

• Недопускане от страна на митническите и гранични служби КЛИЕНТАТ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.

6.15. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

а)  КЛИЕНТА;

б) Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

в) Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

6.16. Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно КЛИЕНТА. КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми ТУРОПЕРАТОРА за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява със сключване на допълнително споразумение към Договора. В случай, че КЛИЕНТЪТ не приеме промените, ТУРОПЕРАТОРЪТ му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако КЛИЕНТЪТ не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като ТУРОПЕРАТОРЪТ му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на писменото уведомление за отказ. КЛИЕНТЪТ декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действителни и могат да бъдат използвани от ТУРОПЕРАТОРА за предаване на всякакви уведомления по Договора. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.

6.17. При пътуванията извън България КЛИЕНТЪТ следва да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.

6.18. Ако КЛИЕНТЪТ е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител)

6.19. КЛИЕНТЪТ следва да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове цената на туристическите услуги.

6.20. КЛИЕНТЪТ следва да спазва законите на страната, за която пътува.

6.21. При пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, КЛИЕНТЪТ е длъжен да извърши за своя сметка съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.

 

7.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

7.1. Страните не носят отговорност за пълно, или частично неизпълнение на договорните си задължения в резултат на непреодолима сила. За „непреодолима сила“ се считат обстоятелствата, настъпили след подписване на договора в резултат на непредвидими, необратими и неконтролируеми събития, като война, природни бедствия, епидемии, стачки, или индустриални конфликти, епидемии, забрани за изпълнение или ограничения наложени от държавни институции или други органи, карантина и други.

7.2. Всякакви спорове, произтичащи от неизпълнение или не надлежно изпълнение на настоящия договор или от свързани с тях обстоятелства, ще се решават от страните по пътя на преговори, а при невъзможност от компетентния съд в град Варна, Република България.

7.3. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и Договорите и останалото действащо законодателство на Република България.

 

8. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ