+359 (52) 60 76 09, +359 (52) 61 10 61, +359 (56) 82 63 55

Политика за Поверителност

Политика за поверителност на личните данни, които “Ди Ес Турс” ООД, събира, обработва и съхранява.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДИ ЕС ТУРС ООД

 

Тази политика за поверителност е разработена от “Ди Ес Турс” ООД, със седалище и адрес на управление град Варна, ул. "Иван Вазов" № 41 - 43, вписано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 201007003, email office@dstours.bg, лиценз за № РК-01-66-13 за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност, издаден на 31/03/2016 г. от Министерството на туризма на Република България.

Настоящата политика за поверителност влиза в сила от 25.05.2018 г. и има за цел да ви информира за следното:

 

 • - Какви лични данни събираме от вас;
 • - Защо събираме и обработваме вашите лични данни и на какво основание;
 • - Срок, за който се съхраняват личните данни;
 • - Вашите правата по отношение предоставените ни лични данни;
 • - Разкриване на информацията пред трети страни;
 • - Мерки за защита;

 

Ди Ес Турс ООД поема отговорността за опазване неприкосновеността на личните данни в случаите, в които потребителите предоставят лична информация в офисите, по телефона, по и-мейл или чрез сайта. Като регистриран администратор на лични данни, винаги сме били ангажирани със спазването на законовите изисквания и добри практики по отношение защита на вашите лични данни, включително Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679. 

 

Политиката урежда начина на защита на личните данни на клиентите, като събира и обработва лични данни на физически лицата до толкова, до колкото са необходими за предоставянето на продукти и услуги, и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

Личните данни се събират, обработват и съхраняват от “Ди Ес Турс” ООД при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби, включително Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679). 

 

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Лични данни е всяка информация или данни, които могат пряко или непряко да идентифицират физическото лице. Пример за непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пример за пряко идентифициране е уникален идентификатор като ЕГН, име, презиме и фамилия, клиентски код и др.

 

 • - Ние събираме информация от вас когато се свързвате с нас чрез формата за контакт в сайта: име и e-mail.
 • - Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме: име и фамилия, e-mail, телефон.
 • - Когато правите резервация: име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, данни за пол, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст.
 • - Когато купувате нашите продукти в нашите офиси ние събираме: имена, ЕГН, адрес, данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност, информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст, данни за контакт - телефон, e-mail.
 • - Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, при участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване.
 • - Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване.
 • - Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител.
 • - Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите.

 

Използваме също така личните ви данни, за да управляваме и подобряваме своя уеб сайт и услуги; за да персонализираме вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните ви нужди, както и за да се свързваме с вас. Може да ви изпращаме определени задължителни служебни съобщения, като например напомняния, допълнителна информация за закупената от вас услуга и др.

 

При обработката на Вашите лични данни „Ди Ес Турс“ ООД спазва следните принципи, залегнати в Член 5 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и Съвета, от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), а именно:

 

 1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 2. ограничение до целите на обработване;
 3. съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 4. точност и актуалност на данните;
 5. ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 6. цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

„Ди Ес Турс“ ООД не събира и не обработва лични данни, които:

 1. разкриват етнически произход;
 2. разкриват расова принадлежност;
 3. разкриват политически, религиозни или философски убеждения или членство в различни организации;
 4. разкриват генетични и биометрични данни;
 5. разкриват данни за сексуален живот или сексуална ориентация.

 

„Ди Ес Турс“ ООД събира личните данни от лицата, за които се отнасят, включително данни на малолетно/непълнолетно лице/лица, които придружават. „Ди Ес Турс“ ООД не извършва автоматизирано вземане на решения за лични данни.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ”

Сайтът ни използва “бисквитки”. “Бисквитките” са малки файлове, съхранявани върху твърдия диск на компютъра на клиентя, които проследяват, записват и съхраняват информация за действията на клиентя при използването на сайта ни www.dstours.bg Четенето на "бисквитките" ни позволява да проектираме нашата уеб страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

Където е приложимо, този уеб сайт прилага система за контрол на “бисквитките”, която позволява на потребителя при неговото първо посещение на сайта да разреши или откаже използването на “бисквитки” на своя компютър/ устройство. Това е в съответствие с последните изисквания към уеб сайтовете да получават изричното съгласие на потребителите преди да оставят или четат файлове, подобни на “бисквитки” в компютъра / устройството на потребителя.

 

На потребителите се препоръчва, ако желаят да откажат използването и съхранението на “бисквитки” от този уеб сайт върху твърдия диск на своите компютри, да предприемат съответните стъпки в настройките за сигурност на своя интернет браузър, за да блокират всички “бисквитки” от този уеб сайт и от неговите външни обслужващи доставчици. Повече информация, за това как функционират „бисквитките“ ще намерите тук:  http://www.allaboutcookies.org/cookies/what-information-in-cookie.html

Този уеб сайт използва проследяващ софтуер за наблюдение на своите посетители, за получаване на информация относно начина на използването му. Софтуерът е осигурен от Google Analytics, който използва “бисквитки” за проследяване на потреблението на посетителите. Софтуерът записва “бисквитка” върху твърдия диск на компютъра ви, за да може да проследи и наблюдава вашата активност и потребление на уеб сайта, но не записва, съхранява или събира лични данни. За повече информация, прочетете Декларацията за поверителност на Google. http://www.google.com/privacy.html 

Други “бисквитки” могат да бъдат съхранявани на твърдия диск на вашия компютър от външни доставчици, когато уеб сайтът използва програми за препоръки, спонсорирани връзки или реклами (например Facebook, Google и др). Такива “бисквитки” се използват за проследяване на препоръката и/ или поведението на потребителите, посетили уебсайта и обичайно изтичат след 30 дни, макар че някои могат бъдат съхранени и за повече време. Лична информация не се записва, съхранява или събира.

Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на „бисквитe”.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Събираме и обработваме вашите лични данни с различни цели:

 • - За сключване на договор за продажба на продукт/ услуга. 
 • - За резервация на хотел, самолетни билети, онлайн чекиране и др. туристически услуги.
 • - За извършване на плащане и издаване на счетоводни документи за извършеното плащане.
 • - За издаване на визи.
 • - За сключване на доброволна или задължителна застраховка „помощ при пътуване в чужбина“; и /или друг вид (напр. "медицински разходи при болест и злополука на туриста").
 • - За осигуряване на транспорт.
 • - За възстановяване на суми.
 • - За контакт с вас.
 • - За целите на маркетинга и рекламата.
 • - За да управляваме и подобряваме своя уеб сайт и услуги; за да персонализираме вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните ви нужди.

 

Събираме и обработваме вашите лични данни на основание на:

 • - Преддоговорни отношения и сключване на договор с вас - наши законови задължения съгласно българското законодателство - Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги.
 • - Съгласие - при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните.
 • - Защита на ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие).
 • - За защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги). 

 

СРОК, ЗА КОЙТО СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ди Ес Турс ООД съхранява вашите лични данни:

 • - за целите на договора: за срока на пътуването и/ или за спазване на законовите изисквания като например реализиране на права по съдебни претенции, възстановяване на щети; 
 • - за рекламни и маркетингови цели: до оттегляне на съгласието;
 • - за счетоводни цели: съгласно сроковете, указани в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 
 • - за статистически цели: само след тяхната анонимизация.

 

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да ви предоставим услуги с високо качество.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Ди Ес Турс ООД уважава правото ви на лична неприкосновеност. Съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679) субектът на личните данни има следните права:

 

 • - право на достъп до личните данни, които се обратват;
 • - право на коригиране на неточни данни;
 • - право да оттеглите съгласието си;
 • - право на изтриване на данните (при определени условия, посочени в чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016 /679) - това не включва данни, които сме длъжни да пазим за административни, правни или охранителни цели;
 • - право на ограничаване на обратването (при определени условия, посочени в чл. 18 от Регламент (ЕС)  2016 /679);
 • - право на преносимост на данните от един администратор към друг;
 • - право да подадете жалба до надзорния орган (Комисията за защита на личните данни) за незаконосъобразно обработване на лични данни. В случай, че сметнете, че нарушаваме вашите права може да се свържете с нас на office@dstours.bg, за да проверим случая.

 

РАЗКРИВАНЕ ПРЕД ТРЕТИ СТРАНИ

Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, или когато това е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към вас, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност. Когато споделяме лични данни с други организации, ние изискваме от тях да съхраняват данните като предприемат максимално високи мерки за организационна и техническа безопасност, както и да не използват личните ви данни за собствени маркетингови цели. Споделяме само минималните лични данни, които позволяват на нашите доставчици и партньори да ви предоставяме услугите ни.

За изпълнение на договорни и/или пред-договорни отношения с Вас, както и за предоставяне на желаните от вас услуги, е възможно „Ди Ес Турс“ ООД да предаде част или всички Ваши лични данни на следните лица:

 

 • - Дружества, предоставящи куриерски услуги;
 • - Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с уеб страницата;
 • - Публични институции, включително такива, осъществяващи надзорни функции;
 • - Банки и финансови институции в страната и в чужбина при осъществяване на парични транзакции;
 • - Застрахователни и презастрахователни дружества;
 • - Адвокати, одитори, нотариуси, съдилища, прокуратура, полиция, следствие;
 • - Контрагенти на „Ди Ес Турс“ ООД за изпълнение на задълженията си, като например превозвачи, други туроператори, хотелиери, маркетинг и всички партньори-доставчици на „Ди Ес Турс“ ООД, които са пряко и непосредствено обвързани с изпълнение на сключения договор за услуга.

 

Всяко предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

 

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • - По искане на физическото лице, предоставило данните, обект на защитата на лични данни;
 • - По искане на компетентни органи, съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

 

Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните данни.

Също така работим с внимателно подбрани доставчици, които изпълняват определени функции от наше име, например: компании, които ни помагат с ИТ услугите – поддържат компютрите, уебсайтовете, и-мейл домейни, сървърите ни, резервационните системи; компании за маркетинг и рекламна кампания; компании за обработка на плащания.

Ние вярваме, че е необходимо да се споделя информация в случаите, в които трябва да се извърши разследване, да се предотврати или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Извършваме трансфер на ваши лични данни извън Европейското икономическо пространство при реализиране на някоя от следните възможности: разрешение от Комисия за защита на личните данни; изрично предоставено съгласие от ваша страна; стандартни договорни клаузи; страни с признато адекватно ниво на защита на данните.

 

ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

Макар че уеб сайтът включва само качествени, сигурни и уместни външни връзки, потребителите се предупреждават да внимават преди да отворят която и да е външна връзка към интернет сайт, съдържаща се на сайта. (Външните връзки са текст/ банер/ снимки под формата на връзки към други уеб сайтове, например https://tripadvisor.com/)

Тези сайтове на трети страни имат отделни и независими правила за поверителност.  Притежателите на този уеб сайт не могат да гарантират или удостоверяват съдържанието на уеб сайтовете от външните връзки, въпреки всички техни усилия. Затова, потребителите се уведомяват, че отварят външните връзки на свой собствен риск и уеб сайтът и неговите притежатели не носят отговорност за щети или последици от посещението на публикувани външни връзки.

 

ПЛАТФОРМИ НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Отговорност за комуникации и действия, предприемани чрез външни платформи на социални мрежи, в които участват този уеб сайт и неговите притежатели, са предмет на условията и реда, както и на политиките за поверителност на всяка съответна платформа.

На потребителите се препоръчва да използват социалните мрежи разумно и да комуникират/ да работят с тях с необходимото внимание и предпазливост по отношение на собствената си поверителност на личните данни. Този уеб сайт или неговите притежатели никога не биха поискали лична или чувствителна информация чрез социална мрежа и препоръчваме на потребителите, които желаят да съобщят свои чувствителни данни, да се свързват чрез първични канали за комуникация, като телефон или имейл.

Този уеб сайт може да използва бутони за социално споделяне, които спомагат за споделянето на интернет съдържание директно от интернет страници към въпросната платформа на социална мрежа. Потребителите се уведомяват, че използват всеки такъв бутон за споделяне по свое собствено усмотрение и платформата на социалната мрежа може да проследи и съхрани вашето искане за споделяне на интернет страница съответно чрез вашия акаунт в социалната мрежа.

 

ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние имплементираме различни защитни мерки, за да бъде вашата лична информация защитена. Използваме методи за криптиране да защитим важна потребителска информация, пренасяна онлайн. „Ди Ес Турс“ ООД  също защитава вашата информация и офлайн. Вашата лична информация се намира зад защитени мрежи и е достъпна само за ограничен брой лица, които имат специални права за достъп до такива системи и са длъжни да пазят поверителността на информацията. Компютрите/ сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация се държат в защитена среда.

 

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост) и промени в законодателството.

 

 

Дата на последната актуализация – 25.05.2018 г.